Red精选集:《酒吧.她.》[图]

[不指定 2004/09/18 23:40 | by Totti ]
一个普通的女孩子,一个就要毕业的大学生, 一个简单的顾客, 我也是随意的拍,按照我的感觉拍...
[center]( 1 )[/center]
[center][img align=F]http://digi.qq.com/images/video/0914/l/80.jpg[/img][/center]
[center]( 2 )[/center]
[center][img align=F]http://digi.qq.com/images/video/0914/l/81.jpg[/img][/center]
[center]( 3 )[/center]
[center][img align=F]http://digi.qq.com/images/video/0914/l/82.jpg[/img][/center]
[center]( 4 )[/center]
[center][img align=F]http://digi.qq.com/images/video/0914/l/83.jpg[/img][/center]
[center]( 5 )[/center]
[center][img align=F]http://digi.qq.com/images/video/0914/l/84.jpg[/img][/center]
[center]( 6 )[/center]
[center][img align=F]http://digi.qq.com/images/video/0914/l/85.jpg[/img][/center]
[center]( 7 )[/center]
[center][img align=F]http://digi.qq.com/images/video/0914/l/86.jpg[/img][/center]
[center]( 8 )[/center]
[center][img align=F]http://digi.qq.com/images/video/0914/l/87.jpg[/img][/center]

[right]——来自QQ相册[/right]

看到几幅不错的图

[不指定 2004/09/18 18:40 | by Totti ]
[center][img align=F]http://photoimg1.qq.com/cgi-bin/load_pic?verify=1AkyKBdZnYZPcGSb%2B1Y%2BpA%3D%3D[/img][/center]
[center]香格裏拉[/center]
[center][img align=F]http://photoimg1.qq.com/cgi-bin/load_pic?verify=gC8DAqx92psQ9I1Jp5ubig%3D%3D[/img][/center]
[center]冬日的荷蘭鄉野[/center]
[center][img align=F]http://photoimg2.qq.com/cgi-bin/load_pic?verify=dmqbhILYb5lMldgHGvPbPg%3D%3D[/img][/center]
[center]歐洲學校[/center]
[center][img align=F]http://photoimg2.qq.com/cgi-bin/load_pic?verify=jPCLy7WKXezh1fDNBN9h1Q%3D%3D[/img][/center]
[center]愛之海[/center]
[center][img align=F]http://photoimg1.qq.com/cgi-bin/load_pic?verify=br4B0stn%2Fmsg9DGvjK5CLA%3D%3D[/img][/center]
[center]瑞士的鞦天[/center]

早上考VB~

[不指定 2004/09/18 10:10 | by Totti ]
早上考VB笔试,自己凭着感觉走,不到一个钟就交卷,哈哈,如果能过那就太幸运了~
分页: 1/1 第一页 1 最后页 [ 显示模式: 摘要 | 列表 ]